Länsdelsmöten 2019

Region Värmland och Trafikverket bjuder in till länsdelsmöten. Vi har som vanligt också med oss Länsstyrelsen. Länsdelsmötet är ett samverkansmöte om samhällsplanerings-, kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor. Här erbjuds möjlighet att diskutera vad som är viktigt för Värmlands utveckling.

Årets tema är trafikstrategier. En trafikstrategi innebär en övergripande långsiktig helhetssyn på hur trafiksystemet i en kommun ska utvecklas i balans med annan samhällsutveckling. Nyttan består i att få ett väl förankrat planeringsunderlag som håller över lång tid och visar hur man vill prioritera och rikta sina åtgärder för att utveckla sin stad och kommun. En trafikstrategi utgör ett bra underlag till kommunens översiktsplanering.

Vi vill vara med och väcka intresse för och inspirera till ett sådant arbete och har därför bjudit in Ulf Pilerot från Trafikverket som berättar om hur man arbetar i Norr- och Västerbotten och vilka nyttor man haft. Där har man bland annat fokuserat på att arbeta över kommungräns i glest befolkade kommuner. Ulf har även precis avslutat ett projekt för metodutveckling av strategiskt arbete med trafikfrågor.

Mötena vänder sig till tjänstepersoner och politiker i kommunerna som arbetar med samhällsplanering som rör infrastruktur, transporter och kommunikationer.

Tid och plats

  • Säffle 24 september
  • Munkfors 25 september
  • Kristinehamn 26 september

Presentationer vid mötena

Trafikstrategier

Trafikverket

Länsstyrelsen

Region Värmland